The Cryptobotanist
The Cryptobotanist
ceramic
86" x 42" x 36"
2020